Студије

Студијски програм, Индустријско инжењерство, на ФТН-у је целовит и свеобухватан и пружа студентима најновија научна и стручна знања из области, усаглашена са савременим светским научним токовима, попут сличних програма на иностраним високошколским установама. Саставни део студијског програма представљају посете и предавања у фабрикама које препознају индустријске инжењере као кључне интеграторе процеса и система. Посете фабрикама и студијски боравци студената се реализују у: Бечу, Марибору, Грацу и другим технолошким центрима у региону. Такође, студенти имају прилику да преко различитих програма размене проведу по један и више семестара на универзитетима у целом свету који ће им бити признати у оквиру студија које су изабрали. Наши студенти су радили своје дипломске радове у: Бечу, Грацу, Марибору, Будимпешти, Милану, Мадриду, Стокхолму, Штутгарту и другим великим центрима индустријског инжењерства.

 

Основне академске студије 

Основне академске студије Индустријског инжењерства трају четири године и вреднују се са 240 ЕСПБ. Овим студијским програмом обухваћени су обавезни и изборни предмети, стручна пракса и дипломски рад. Студије се завршавају израдом и одбраном дипломског рада, а академски назив који се стиче је дипломирани инжењер индустријског инжењерства.

Настава је организована кроз четири стручне области:

 • Пројектовање, организација и управљање системима - односи се на пројектовање, организацију, управљање и оптимизацију производних и услужних система;
 • Аутоматизација - акценат се ставља на пројектовање, развој и примену аутоматизације у производним и услужим предузећима;
 • Информационо-управљачки и комуникациони системи - нагласак је на информационој и комуникационој подршци у савременим предузећима;
 • Квалитет и логистика - нагласак ставља на процесе који обезбеђују квалитет производње и услуга као и одговарајућу логистичку подршку.

После три године студија студенти се кроз изборне предмете, а на основу сопствених склоности и жеља, опредељују за једну од ове четири области. Избором од најмање 80% предмета (ЕСПБ) из поједине групе на четвртој години, студенти стичу право да им у додатку дипломе, буде наглашена стручност за ту област. Избором групе предмета које ће положити, студенту је омогућено да развије своје афинитете посветивши се изучавању различитих области Индустријског инжењерства.

Приликом уписа, сваком студенту додељује се саветник који га усмерава, и прати његов рад сходно интересовањима студента, помаже код избора предмета, реализације стручне праксе, избора теме дипломског рада и сл.

Услови за упис на основне академске студије

За упис у прву годину основних студија могу да конкуришу матуранти који имају завршено четворогодишње средње образовање. Кандидат може освојити максимално 100 бодова и то: по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. Из средње школе највећи број бодова који је могуће остварити јесте 40, а на пријемном испиту 60. 

Више информација о правилима конкурисања и уписа на основне академске студије можете пронаћи на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis односно у Конкурсу.

Мастер академске студије

Мастер академске студије трају једну годину односно два семестра. Студенти могу да бирају један од четири усмерења чијим завршетком стичу 60 ЕСПБ и академску титулу мастер инжењер индустријског инжењерства. 

Усмерења које студенти могу да бирају су:

 • Пројектовање, организација и управљање системима
 • Аутоматизација
 • Информационо-управљачки и комуникациони системи
 • Квалитет и логистика

Услови за упис на мастер академске студије

За студијски програм Индустријско инжењерство могу конкурисати кандидати са завршеним одговарајућим основним академским студијама које трају најмање четири године и вреде најмање 240 ЕСПБ.

Више информација о правилима конкурисања и уписа на мастер академске студије можете пронаћи на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis односно у Конкурсу.

Специјалистичке студије

Специјалистичке академске студије

Специјалистичке академске студије на студијском програму Индустријско инжењерство трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер индустријског инжењерства.

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области Индустријско инжењерство. То, поред осталог укључује и даљи развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања из области које проучава.

Услови за упис на специјалистичке академске студије

 1. завршене оговарајуће основне и мастер академске студије, које заједно вреде најмање 300 ЕСПБ бодова;
 2. познавање једног страног језика;
 3. познавање софтверско информационих технологија;
 4. лице које е по претходним прописима било уписано на магистарске студије.

За више информација: http://ftn.uns.ac.rs/1927240344/fakultet-tehnickih-nauka 

Докторске академске студије

Докторске академске студије Индустријског инжењерства/Инжењерског менаџмента трају три године односно шест семестара, чијим завршетком студенти стичу 180 ЕСПБ и академску титулу доктор техничких наука у научно-стручној области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. 

Услови за упис на докторске академске студије

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

 1. завршене одговарајуће основне академске и мастер академске студије које заједно трају најмање 5 година и вреде најмање 300 ЕСПБ бодова;
 2. просечну оцену најмање осам на основним академским студијама;
 3. просечну оцену најмање осам на мастер академским студијама;
 4. познавање једног страног језика;
 5. познавање софтверско информационих технологија;
 6. ако остане слободних места на датим студијским програмима, моћи ће да се упишу кандидати који не испуњавају услов тачке 1. на основу посебних одлука Савета докторских академских студија;
 7. лице које је магистар наука, односно магистар уметности из одговарајуће научне или уметничке области ако није стекло докторат по раније важећим законским прописима у року који је утврђен законом;
 8. лице које је по претходним прописима било уписано на магистарске студије може
 9. конкурише на докторске академске студије ако има најмање 300 ЕСПБ бодова.
 10. лица са звањем магистра наука могу се уписати на трећу годину докторских академских студија у одговарајућој области.

Приликом уписа докторских академских студија формира се Комисија за упис која врши вредновање студијског програма мастер академских, специјалистичких академских и магистарских студија. На основу вредновања студијског програма Комисија за упис одређује да ли је програм одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на докторске академске студије. На основу броја пријављених кандидата комисија доноси одлуку о полагању пријемног испита, тј. да ли се полаже пријемни испит и на који начин.

Више информација о правилима конкурисања и уписа на докторске академске студије можете пронаћи на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis односно у Конкурсу.