• О нама

Студије

Студијски програм основних академских студија Мехатронике је први интердисциплинарни студијски програм на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду и у организацији је Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент који је матичан департман за овај студијски програм. Поред матичног департмана, наставу на овом студијском програму изводе и наставници и сарадници са следећих департмана: Департман за енергетику, електронику и телекомуникације, Департман за рачунарство и аутоматику, Департман за механизацију и конструкционо машинство, Департман за опште дисциплине у техници, Департман за инжењерство и заштиту животне средине и Департман за производно машинство.

Циљ студијског програма је да се образује стручњаке који поседује довољно потребног знања из основних инжењерских дисциплина, електротехнике, рачунарства, машинства, аутоматског управљања, програмирања и примене савремених информационих технологија, роботике, аутоматизације, савремене механизације. Завршетком основних студија, студент добија диплому дипломираног инжењера мехатронике из области електротехничког и рачунарског инжењерства, машинског инжењерства и у потпуности је спреман да решава задатке који су присутни у савременој техници.

 

Основне академске студије

Основне академске студије, трају четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ укључујући и дипломски рад. Након завршетка основних студија стиче се звање дипломирани инжењер мехатронике.
Приликом уписа 4. године студент се опредељује за један од датих смерова:

 • Мехатроника, роботика и аутоматизација
 • Мехатроника у механизацији

У оквиру студијске групе Мехатроника, роботика и аутоматизација акценат се ставља на примену мехатронике у роботици и аутоматизацији (аутоматизација процеса рада, програмирање и промена програмибилних логичких контролера, индустријска и неиндустријска роботика, системи за надгледање и визуелизацију, аутоматизација у зградама...). У оквири студијске групе мехатроника у механизацији акценат се ставља на примену мехатронике у савременој механизацији и моторним возилима (мехатроника моторних возила, основи мотора са унутрашњим сагоревањем, мехатроника грађевинских машина....).
Услови за упис на основне академске студије

За упис у прву годину основних студија могу да конкуришу матуранти који имају завршено четворогодишње средње образовање. Кандидат може освојити максимално 100 бодова и то: по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. Из средње школе највећи број бодова који је могуће остварити јесте 40, а на пријемном испиту 60.
Списак потребних области и препоручена литература се може пронаћи на следећем линку: http://www.ftn.uns.ac.rs/n1213583381/nacin-polaganja

Више информација о правилима конкурисања и уписа на основне академске студије можете пронаћи на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis односно у Конкурсу.

Мастер академске студије

Мастер академске студије, трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија (вреде додатних 60 ЕСПБ). Након завршетка студент стиче звање мастер инжењер мехатронике.
Усмерења које студенти могу да бирају су:

 • Мехатроника, роботика и аутоматизација
 • Мехатроника у механизацији

Услови за упис на мастер академске студије

За студијски програм Мехатроника могу конкурисати кандидати са завршеним одговарајућим основним академским студијама које трају најмање четири године и вреде најмање 240 ЕСПБ.
Више информација о правилима конкурисања и уписа на мастер академске студије можете пронаћи на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis односно у Конкурсу.

Докторске академске студије

Докторске академске студије Мехатронике трају три године односно шест семестара, чијим завршетком студенти стичу 180 ЕСПБ и академску титулу доктор наука – Мехатроника.
Услови за упис на докторске академске студије
У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

 1. завршене одговарајуће основне академске и мастер академске студије које заједно трају најмање 5 година и вреде најмање 300 ЕСПБ бодова;
 2. просечну оцену најмање осам на основним академским студијама;
 3. просечну оцену најмање осам на мастер академским студијама;
 4. познавање једног страног језика;
 5. познавање софтверско информационих технологија;
 6. ако остане слободних места на датим студијским програмима, моћи ће да се упишу кандидати који не испуњавају услов тачке 1. на основу посебних одлука Савета докторских академских студија;
 7. лице које је магистар наука, односно магистар уметности из одговарајуће научне или уметничке области ако није стекло докторат по раније важећим законским прописима у року који је утврђен законом;
 8. лице које је по претходним прописима било уписано на магистарске студије можеда конкурише на докторске академске студије ако има најмање 300 ЕСПБ бодова.
 9. лица са звањем магистра наука могу се уписати на трећу годину докторских академских студија у одговарајућој области.

Приликом уписа докторских академских студија формира се Комисија за упис која врши вредновање студијског програма мастер академских, специјалистичких академских и магистарских студија. На основу вредновања студијског програма Комисија за упис одређује да ли је програм одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на докторске академске студије. На основу броја пријављених кандидата комисија доноси одлуку о полагању пријемног испита, тј. да ли се полаже пријемни испит и на који начин.
Више информација о правилима конкурисања и уписа на докторксе академске студије можете пронаћи на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis односно у Конкурсу.