Менаџмент у здравству

Инжењерски менаџмент - Менаџмент у здравству је модул на студијском програму специјалистичких струковних студија намењен амбициозним и креативним особама које препознају значај области менаџмента у здравственим установама и спремни су да знања, вештине и нове технологије адекватно примене како би одговорили на постављене захтеве и потребе у складу са најсавременијим трендовима у овој области. Менаџмент дисциплине се односе на планирање, организацију, вођење и контролу функционисања здравствених услуга и продуктивност у здравству на примарном, секундарном и терцијарном нивоу, односно на нивоу амбулантне заштите, стационарне заштите, неге и рехабилитације. Обједињеним знањима инжењерских и менаџерских дисциплина омогућава се интегрисање нових технологија у живот здравствене установе остварујући тако пословни успех.

ПОТРЕБА И УЛОГА МЕНАЏЕРА У ЗДРАВСТВУ 

Здравствени систем је један од најважнијих, а вероватно и најкомплекснијих система једног друштва, због чега је улога менаџмента изузетно одговорна и захтевна. Менаџер у здравству има задатак да, кроз стално унапређење квалитета процеса рада, створи услове за повећање задовољства и пацијената и запослених, што ће као резултат омогућити добре резултате рада и пословања здравствене установе.

ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА МЕНАЏЕРА У ЗДРАВСТВУ

Вештине лидерства, добре организације, комуникације и квалитетно управљање ресурсима, управо представљају кључне исходе образовања код овог акредитованог студијског програма.

НАСТАВНИ ПЛАН

 • Специјалистичке струковне студије студијских програма Инжењерски менаџмент трају годину дана (2 семестра).
 • Студијски програм обухвата 2 обавезна, 4 изборна од 7 понуђених изборних предмета, стручну праксу, као и израду специјалистичког рада.
 • Студенти по завршетку специјалистичких студија стичу звање: Струковни специјалиста инжењерског менаџмента - менаџмент у здравству.
 • Настава се одржава углавном петком и суботом.

Обавезни предмети:

 Назив предметаСем.Пред+ВежбеЕСПБ (60)
1 Ефективни менаџмент / у здравству  1 3+3 7
2 Одабрана поглавља у примењеном менаџменту /здравство 1 3+3 6
3 Изборна позиција 1 1 3+3 8
4 Изборна позиција 2 1 3+3 8
5 Стручна пракса  2 0+0 3
6 Изборна позиција 3  2 4+4
Изборна позиција 4  2 4+4
8 Специјалистички рад 2 0+0 12

Изборни предмети:

 Назив предмета
1 Развој људских ресурса 
2 Основе јавних набавки 
3 Менаџмент корпоративног комуницирања 
4 Kонтролинг 
5 Систем менаџмента квалитетом у здравству
6 Дизајн и управљање процесима у здравству
Системи електронске управе у здравству

УСЛОВИ УПИСА

 • На Факултет техничких наука у школској 2018/2019. години, на једногодишње специјалистичке струковне студије, на студијски програм Инжењерски менаџмент, може се уписати 64 самофинансирајућа студената. ( у тој квоти је предвиђено 32 места за модул Менаџмент у здравству).
 • Приликом конкурисања студенти се опредељују за изборне модуле (смерове) и предмете.
 • Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на специјалистичке струковне студије се пријављују на конкурс. (http://ftn.uns.ac.rs/n1437554470/)

Важни датуми:

 • Пријављивање кандидата од 03.09 до 19.10.2018. од 08 – 13 сати.

Трошкови:

 • Трошкови уписа 6.900 дин
 • Школарина 150.000 дин
 • Пријава и одбрана специјалистичког рада 75.000 дин

Школарина се може уплатити у целости приликом уписа, или у више рата.

Потребна документа

 • Пријавни лист (добија се на Факултету)
 • Оверена копија дипломе о завршеном факултету (или оригинал уверење о завршеним студијама)
 • Уверење о положеним испитима (oригинал)
 • Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте
 • Наставни план и програм (оверен) основних студија

Документа за упис:

 • Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис: индекс, а добија се на дан уписа )
 • Две фотографијe формата 4,5 х 3,5 cm
 • Доказ о уплати трошкова уписа
 • Доказ о уплати трошкова самофинансирања

Контакти:

Маркетинг служба: 021.485.2061; 021.459.141
Студентска слижба: 021.485.2222
Руководилац програма:
проф. др Ненад Симеуновић
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
021.485.2195
021.485.2061
моб. тел: +381631028551

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:

1. ЕФЕКТИВНИ МЕНАЏМЕНТ / У ЗДРАВСТВУ

Упознавање са појмовима ефективног менаџмента. Менаџмент као вештина, наука и професија. Интердисциплинарност менаџмента. Принципи и приступ инжењерског менаџмента. Специфичности процеса пружања услуга у здравству. Процес планирања, одлучивање, организовање, модели организационе структуре. Управљање ресурсима и процесима. Улога комуницирања у управљању, значај мотивације у управљању, лидерство као детерминанта инжењерског менаџмента.

2. ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА У ПРИМЕЊЕНОМ МЕНАЏМЕНТУ  / У ЗДРАВСТВУ

Циљ предмета је да, код студената различитог претходног образовања, постави основе за практичну примену алата и техника савременог менаџмента. Полазници ће се упознати са природом и значајем области које су обухваћене изборним предметима и поглављима која описују пословно окружење и процесе, економику и финансирање здравствених установа, маркетинг, комуникационе вештине и трендове у развоју људских ресурса, система менаџмента квалитетом, контролинга и оперативне ревизије, основе јавних набавки и области које употпуњују основе за рад у сложеном пословном окружењу са нагласком на специфичности здравственог система.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

1. РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

Приступи управљању развојем људских ресурса. Значај и улога развоја људсих ресурса. Организациони дизајн у здравственим институцијама. Развој организационе климе и културе. Развој особина личности менаџера. Емоционална интелигенција. Мотивација за рад. Спољашња и унутрашња мотивација. Материјално и нематеријално мотивисање. Конфликти у организацији. Доношење одлука. Тимски рад. Стрес у организацији. Развој каријере.

2. ОСНОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Упознавање са значајем и улогом јавних набавки за ефикасно функционисање здравствене установе. Успоставе ефикасног концепта управљања јавним набавкама, полазећи од свеобухватног сагледавања њихове улоге у функционисању здравствене установе. План јавне набавке. Најзначајније карактеристике јавних набавки Концепт (организациони и функционални) јавних набавки у земљама ЕУ које имају најбољу праксу, са аспекта ефикасности и транспарентности.

3. МЕНАЏМЕНТ КОРПОРАТИВНОГ КОМУНИЦИРАЊА 

Процес комуницирања. Задаци менаџера људских ресурса у области пословне комуникације у здравственој организацији. Аспекти пословног комуницирања, организација и одржавање комуникационих канала у организацији и са другим субјектима. Обучавање и подршка запослених у интерперсоналној комуникацији, особине личности и средински фактори од значаја за успешно комуницирање. Проблеми проистекли из интерперсоналне комуникације и њихово решавање. Употреба електронских средстава размене информација.

4. КОНТРОЛИНГ 

Основе контролинга. Задаци контролинга и однос према менаџменту. Принципи, објекти и инструменти контролинга у здравству. Креирање стретешког деловања и развоја. Управљање трошковима и приходима здравствених услуга, радне снаге и инфраструктуре. Инструменти за мерење директних и индиректне трошкова и трошкова по носиоцу услуга. Обрачун трошкова (DRG концепт – дијагностичке релационе групе). Дефинисање критеријума и методлогија за мерење успешности и ефикасности здравствених услуга и њених запослених (Balanced Scorecard). Технике презентације извештаја.

5. СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ У ЗДРАВСТВУ

Место и улога система квалитета у организацији. Захтеви савременог тржишта. Квалитет система, и процеса пружања здравствене услуге. Контрола квалитета. Обезбеђење квалитета. Захтеви квалитета по петљи квалитета и начин њиховог задовољења. Анализа стабилности и тачности процеса - SPC методе. Трошкови квалитета. Унапређење квалитета и кадрови. Модели интегралног система квалитета.

6. ДИЗАЈН И УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА У ЗДРАВСТВУ

Пројектовање и развој здравствене услуге и процеса пружања услуга високих перформанси. Веза између услужног концепта, услужног процеса и услужног система и њихов значај за ефективно и ефикасно пружање здравствених услуга. Анализа услужне трансакције код здравствених услуга и унапређење процеса пружања здравствене услуге. Репозиционирање услужних процеса. Учесници у услужном процесу, менаџмент корисницима. Менаџмент технологијом и менаџмент капацитета.

7. СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У ЗДРАВСТВУ

Комуникациона и мрежна инфраструктура. Рачунарска, аквизициона и комуникациона опрема. Системски и апликативни софтвер. Архитектура информационог система здравствених установа. Развој информационог система. Концептуалне основе изградње савремених ИС. Технолошке основе изградње савремених ИС. Системи за управљање базама података. Савремени системи електронске управе у здравству у Републици Србији и свету.

Руководилац студијског програма је:
проф. др Ненад Симеуновић
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
тел: +021.485.2195
+021.485.2061
моб. тел: +381631028551

 

Штампа Ел. пошта