• IJIEM

Докторске академске студије

Докторске академске студије Индустријског инжењерства/Инжењерског менаџмента трају три године односно шест семестара, чијим завршетком студенти стичу 180 ЕСПБ и академску титулу доктор техничких наука у научно-стручној области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. 

Услови за упис на докторске академске студије

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

 1.  завршене одговарајуће основне академске и мастер академске студије које заједно трају најмање 5 година и вреде најмање 300 ЕСПБ бодова;
 2. просечну оцену најмање осам на основним академским студијама;
 3. просечну оцену најмање осам на мастер академским студијама;
 4. познавање једног страног језика;
 5. познавање софтверско информационих технологија;
 6. ако остане слободних места на датим студијским програмима, моћи ће да се упишу кандидати који не испуњавају услов тачке 1. на основу посебних одлука Савета докторских академских студија;
 7.  лице које је магистар наука, односно магистар уметности из одговарајуће научне или уметничке области ако није стекло докторат по раније важећим законским прописима у року који је утврђен законом;
 8. лице које је по претходним прописима било уписано на магистарске студије може да конкурише на докторске академске студије ако има најмање 300 ЕСПБ бодова.
 9. лица са звањем магистра наука могу се уписати на трећу годину докторских академских студија у одговарајућој области.

Приликом уписа докторских академских студија формира се Комисија за упис која врши вредновање студијског програма мастер академских, специјалистичких академских и магистарских студија. На основу вредновања студијског програма Комисија за упис одређује да ли је програм одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на докторске академске студије. На основу броја пријављених кандидата комисија доноси одлуку о полагању пријемног испита, тј. да ли се полаже пријемни испит и на који начин.

Више информација о правилима конкурисања и уписа на докторске академске студије можете пронаћи на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis односно у Конкурсу. 

Специјалистичке студије

Специјалистичке академске студије

Специјалистичке академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер менаџмента.

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области Индустријско инжењерство. То, поред осталог укључује и даљи развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања из области које проучава.

Услови за упис на специјалистичке академске студије

 1. завршене оговарајуће основне и мастер академске студије, које заједно вреде најмање 300 ЕСПБ бодова;
 2. познавање једног страног језика;
 3. познавање софтверско информационих технологија;
 4. лице које е по претходним прописима било уписано на магистарске студије.

За више информација: http://www.ftn.uns.ac.rs/n978852592/konkurs-za-upis-u-i-godinu-svih-stepena-studija

Специјалистичке струковне студије

Специјалистичке струковне студије из области Инжењерског менаџмента на Факултету техничких наука у Новом Саду су мултидисциплинарне студије које су постављене у складу са актуелним потребама за професиналним образовањем у привреди. Академско звање које студент стиче је специјалиста струковни инжењер менаџмента.

Студијски програм специјалистичких струковних студија из области Инжењерског менаџмента је један од првих програма високошколских примењених (струковних) студија, који омогућује усвајање комбинације апликативних инжењерских и менаџерских знања, заснованих на најбољој уоченој пракси примене нове економије (економија заснована на знању).

Специјалистичке струковне студије на програму Инжењерског менаџмента представљају подручје примењених студија намењених за студенте који у својој актуелној и будућој професионалној оријентацији заинтересовани за усвајање и унапређење знања из области планирања, организовања, вођења и унапређења пословних процеса, путем примене е-пословања и информационих и комуникационих технологија, за унапређење и подизање капацитета људских ресурса, финансијско пословање, контролинг и интерну ревизију, менаџмент операција и процеса, процене ризика, осигурања, берзанског пословања, корпоративних финансија, менаџмента у медијима, актуарства, менаџмант у образовању, менаџмент у здравству. За разлику од сличних програма специјалистичких струковних студија које покривају наведене области, овај студијски програм се заснива на детаљном изучавању предмета који омогућују унапређење рада у привредним организацијама, банкама, органима локалне државне управе и јавним службама, кроз организационо - управљачке, маркетиншко - комерцијалне и менаџерско - управљачке аспекте менаџмента проверене и примењене у актуелној домаћој и светској пракси.

Програм ових студија у образовном смислу, настао је као резултат практичних потреба које се манифестују кроз недостатак стручњака који имају своје место у домаћој професионалној радној пракси, заснованој на знањима и вештинама које се траже у савременом управљању пословним процесима и развоју пословних активности, али и са знањима и вештинама које се односе на технологије производно/услужних процеса у дистрибуираним окружењима, информационо-комуникационе технологије, логистичке процесе, као и системе евалуације, постављања, одржавања и унапређења процеса рада.

Специјалистичке струковне студије инжењерског менаџмента засноване су на прилазима који су развијани и који се развијају у оквиру пројеката интердисциплинарне инжењерско-менаџерске структуре. Процеси рада представљају основу развоја програма унапређења конкурентности у областима које покривају студије.

 • Смер: Електронско пословање
 • Смер: Менаџмент људских ресурса
 • Смер: ЕУ интеграције
 • Смер: Контролинг
 • Смер: Интерна ревизија
 • Смер: Осигурање и ризик
 • Смер: Менаџмент медија
 • Смер: Инвестициони менаџмент
 • Смер: Актуарство и менаџмент
 • Смер: Јавне набавке 

Услови за упис на специјалистичке струковне студије

У прву годину специјалистичких струковних студија се може уписати лице које има завршене основне академске или основне струковне студије (најмање три године, 180 ЕСПБ бодова).

Више информација можете пронаћи на следећем линку: http://ftn.uns.ac.rs/n743545185/fakultet-tehnickih-nauka 

Специјалистичке струковне студије - МБА

Студијски програм специјалистичких струковних студија ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – МБА (у даљем тексту: МБА студија) представља наставак студијског програма основних академских или основних струковних студија за област Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Студије су настале као резултат истраживања стања и потреба околине у којој Факултет техничких наука врши своју мисију већ више од 50 година. У резултату истраживања установљена је потреба за посебним профилом стручњака у области менаџмента који ће попунити празнину средњег и вишег слоја менаџмента у предузећима. На основама међународне сарадње са институцијама које ову врсту студија успешно изводе више деценија, прве МБА студије организоване су на Факултету техничких наука 2003. године.

МБА студије у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе које се манифестују кроз недостатак стручњака који имају своје место у професионалном окружењу заснованом на знањима и вештинама које се траже у савременом управљању пословним процесима и развоју пословних активности, али и са знањима и вештинама које се односе на технологије производно/услужних процеса, информационо-комуникационе технологије, логистичке процесе, као и системе евалуације, постављања, одржавања и унапређења процеса рада. Конкретно, овај програм треба да омогући студентима да у оквиру изборних предмета додатно продубе своја знања која се базирају на разумевању основних принципа из различитих области менаџмента, овладају допунским стручним знањима за реализацију савремених сложених пројектних задатака, стекну способност интеграције знања које у сваком конкретном случају треба применити и да током реализације овог студијског програма буду уведени у истраживачки рад.

Студијски програм МБА студија заснива се на детаљном изучавању предмета који омогућују унапређење рада у привредним организацијама, банкама, органима локалне државне управе и јавним службама, кроз организационо-управљачке, маркетиншко- комерцијалне и менаџерско-управљачке аспекте менаџмента, проверене и примењене у актуелној домаћој и светској пракси. МБА студије засноване су на прилазима који су развијани и који се развијају у оквиру пројеката интердисциплинарне инжењерско-менаџерске структуре. Процеси рада представљају основу развоја програма унапређења конкурентности у областима које покривају студије.

 1. Смер: Лидерство и управљање пројектима   
 2. Смер: Предузетна интелигенција и управљање пројектима   
 3. Смер: ЕУ интеграције   
 4. Смер: Менаџмент људских ресурса   
 5. Смер: Електронско пословање   
 6. Смер: Инвестициони менаџмент   
 7. Смер: Контролинг  
 8. Смер: Интерна ревизија

Услови за упис на специјалистичке струковне студије

У прву годину специјалистичких струковних студија се може уписати лице које има завршене основне академске или основне струковне студије (најмање три године, 180 ЕСПБ бодова).

Више информација можете пронаћи на следећем линку: http://ftn.uns.ac.rs/n743545185/fakultet-tehnickih-nauka 

 

Мастер академске студије

Мастер академске студије трају једну годину односно два семестра. Студенти могу да бирају један од девет усмерења чијим завршетком стичу 60 ЕСПБ и академску титулу мастер инжењер менаџмента. 

Усмерења које студенти могу да бирају су:

1) Организација и управљање предузећем

Односи се на овладавање знањима и вештинама организовања и управљања свим производним и услужним операцијама од планирања, набавке, организовања производње до вођења процеса, надзора и контроле у циљу постизања што бољих резултата уз што мање трошкове. Ови инжењери ће бити оспособљени да координирају радом свих сектора и доносе одлуке од стратешког значаја за предузеће.

2) Иновације и предузетништво

Инжењери менаџмента овог усмерења знају како да искористе своју креативност и идеју претворе у производ или услугу. Уче како се управља иновацијама, како се нови иновативни производи испоручују тржишту, како се у предузећима уводе иновације и покрећу нови подухвати. Спремни су да покрену самостално сопствени посао или да управљају породичним предузећима.

3) Пројектни менаџмент

Управљање помоћу пројеката данас представља нови прилаз у инжењерству. Инжењери менаџмента у свим предузећима имају задатак да управљају пројектима развоја нових производа и процеса, да конкуришу за пројекте финансиране од стране Европске уније и донаторских организација, али и да воде или учествују у међународним развојним пројектима. Ово усмерење је намењено студентима који су склони обављању послова који су нови и за предузеће у коме раде и за окружење.

4) Инвестициони менаџмент

Односи се на широк спектар знања о функционисању финансијског сектора, управљању инвестицијама, тржишту капитала, финансијским односима између организација и државе, односно знањима из области пословних и примењених финансија која су неопходна сваком предузећу како би опстала и постала успешна на тржишту.

5) Информациони менаџмент

На овом усмерењу студенти се оспособљавају да примене савремене технике и алате из области информационо-комуникационих технологија у пословању како би оно било ефикасније и квалитетније. Сви наши дипломирани инжењери већ су запослени, најчешће у оквиру тимова за пројектовање, програмирање и развој, тестирање, имплементацију, одржавање, интеграцију, безбедност и сигурност информационих система.

6) Менаџмент квалитета и логистике

Студенти овог усмерења ће научити како да се посао у организацији обавља без грешке, на најбржи и најјефтинији начин. Овладаће знањима за управљање спољашњим и унутрашњим транспортом, управљањем залихама и складишним пословањем, успостављањем система квалитета... У току школовања пружа се могућност добијања Сертификата интерног проверивача за стандард SRPS ISO 9001:2008, који је потребан свакој организацији која жели да извози своје производе.

7) Управљање ризиком и менаџмент осигурања

Студенти који изаберу овај правац усавршавања, стичу знања за рад у осигуравајућим друштвима, банкама, разним агенцијама, као и индустријским системима у областима процене ризика и безбедности, јер сигурно је само оно што је осигурано.

8) Инжењерски маркетинг и мултимедији

Студенти који се одлуче за ово усмерење, имају могућност и обавезу да, уз низ инжењерских предмета, савладају основне маркетиншке вештине и закономерности, стекну знања о производњи мултимедијалних саржаја, инетернет маркетингу, усвоје методологију истраживања тржишта,  развоја бренда и науче организацију и управљање медијским системима.

9) Менаџмент људских ресурса

Студенти овог усмерења, бавиће се успостављањем и одржавањем културе и климе организације у којој постоје услови за развој компетенција запослених и остварују заједнички циљеви. Поред регрутовања, селекције, предупређења конфликата и стреса, тимским учинком, менаџери људских ресурса обучавају се за мотивисање запослених и њихов континуиран развој којим се повећава успешност организације.

Услови за упис на мастер академске студије

За студијски програм Инжењерски менаџмент могу конкурисати кандидати са завршеним одговарајућим основним академским студијама које трају најмање четири године и вреде најмање 240 ЕСПБ.

Више информација о правилима конкурисања и уписа на мастер академске студије можете пронаћи на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis односно у Конкурсу. 

 

 

Основне академске студије

Основне академске студије Инжењерског менаџмента трају четири године (осам семестара), чијим завршетком студент стиче 240 ЕСПБ. Студије се завршавају израдом и одбраном дипломског рада. Академски назив који се стиче је дипломирани инжењер менаџмента.

Поред основног академског назива: дипломирани инжењер менаџмента, у Додатку дипломе назначава се студијска група - модул који је студент завршио.

Приликом уписа 4. године студент се опредељује за једну од следећих студијских група – модула (усмерења):

1) Организација и управљање предузећем

Односи се на овладавање знањима и вештинама организовања и управљања свим производним и услужним операцијама од планирања, набавке, организовања производње до вођења процеса, надзора и контроле у циљу постизања што бољих резултата уз што мање трошкове. Коришћењем вештачке интелигенције, ови инжењери ће бити оспособљени да оптимизују све фазе пословних процеса, анализирајући податке и предвиђајући трендове који омогућавају ефикасније управљање ресурсима. Ови инжењери ће бити оспособљени да координирају радом свих сектора и доносе одлуке од стратешког значаја за предузеће.

2) Иновације и предузетништво

Инжењери менаџмента овог усмерења знају како да искористе своју креативност и идеју претворе у производ или услугу. Уче како се управља иновацијама, како се нови иновативни производи испоручују тржишту, како се у предузећима уводе иновације и покрећу нови подухвати. Спремни су да покрену самостално сопствени посао или да управљају породичним предузећима.

3) Пројектни менаџмент

Управљање помоћу пројеката данас представља нови прилаз у инжењерству. Инжењери менаџмента у свим предузећима имају задатак да управљају пројектима развоја нових производа и процеса, да конкуришу за пројекте финансиране од стране Европске уније и донаторских организација, али и да воде или учествују у међународним развојним пројектима. Ово усмерење је намењено студентима који су склони обављању послова који су нови и за предузеће у коме раде и за окружење.

4) Инвестициони менаџмент

Односи се на широк спектар знања о функционисању финансијског сектора, управљању инвестицијама, тржишту капитала, финансијским односима између организација и државе, односно знањима из области пословних и примењених финансија која су неопходна сваком предузећу како би опстала и постала успешна на тржишту.

5) Информациони менаџмент

На овом усмерењу студенти се оспособљавају да примене савремене технике и алате из области информационо-комуникационих технологија у пословању како би оно било ефикасније и квалитетније. Сви наши дипломирани инжењери већ су запослени, најчешће у оквиру тимова за пројектовање, програмирање и развој, тестирање, имплементацију, одржавање, интеграцију, безбедност и сигурност информационих система.

6) Менаџмент квалитета и логистике

Студенти овог усмерења ће научити како да се посао у организацији обавља без грешке, на најбржи и најјефтинији начин. Овладаће знањима за управљање спољашњим и унутрашњим транспортом, управљањем залихама и складишним пословањем, успостављањем система квалитета... У току школовања пружа се могућност добијања Сертификата интерног проверивача за стандард SRPS ISO 9001:2008, који је потребан свакој организацији која жели да извози своје производе.

7) Управљање ризиком и менаџмент осигурања

Студенти који изаберу овај правац усавршавања, стичу знања за рад у осигуравајућим друштвима, банкама, разним агенцијама, као и индустријским системима у областима процене ризика и безбедности, јер сигурно је само оно што је осигурано.

8) Индустријски маркетинг и инжењерство медија

Студенти који се одлуче за ово усмерење, имају могућност и обавезу да, уз низ инжењерских предмета, савладају основне маркетиншке вештине и закономерности, стекну знања о функционисању друштвених мрежа, мултимедија и вештачке интелигенције у дигиталном маркетингу, усвоје методологију истраживања тржишта, разумевања потрошачког понашања, институционалног комуницирања и развоја бренда.

9) Менаџмент људских ресурса

Студенти овог усмерења, бавиће се успостављањем и одржавањем културе и климе организације у којој постоје услови за развој компетенција запослених и остварују заједнички циљеви. Поред регрутовања, селекције, предупређења конфликата и стреса, тимским учинком, менаџери људских ресурса обучавају се за мотивисање запослених и њихов континуиран развој којим се повећава успешност организације.

Приликом уписа, сваком студенту додељује се саветник који га усмерава, и прати његов рад сходно интересовањима студента, помаже код избора предмета, реализације стручне праксе, избора теме дипломског рада и сл.

Услови за упис на основне академске студије

За упис у прву годину основних студија могу да конкуришу матуранти који имају завршено четворогодишње средње образовање. Кандидат може освојити максимално 100 бодова и то: по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. Из средње школе највећи број бодова који је могуће остварити јесте 40, а на пријемном испиту 60. 

Списак потребних области и препоручена литература се може пронаћи на следећем линку: http://www.ftn.uns.ac.rs/n1213583381/nacin-polaganja

Више информација о правилима конкурисања и уписа на основне академске студије можете пронаћи на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis односно у Конкурсу.