• IJIEM

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Специјалистичке струковне студије из области Инжењерског менаџмента на Факултету техничких наука у Новом Саду су мултидисциплинарне студије које су постављене у складу са актуелним потребама за професиналним образовањем у привреди.

Студијски програм специјалистичких струковних студија из области Инжењерског менаџмента је један од првих програма високошколских примењених (струковних) студија, који омогућује усвајање комбинације апликативних инжењерских и менаџерских знања, заснованих на најбољој уоченој пракси примене нове економије (економија заснована на знању).

Специјалистичке струковне студије на програму Инжењерског менаџмента представљају подручје примењених студија намењених за студенте који у својој актуелној и будућој професионалној оријентацији заинтересовани за усвајање и унапређење знања из области планирања, организовања, вођења и унапређења пословних процеса, путем примене е-пословања и информационих и комуникационих технологија, за унапређење и подизање капацитета људских ресурса, финансијско пословање, контролинг и интерну ревизију, менаџмент операција и процеса, процене ризика, осигурања, берзанског пословања, корпоративних финансија, менаџмента у медијима, актуарства, менаџмант у образовању, менаџмент у здравству. За разлику од сличних програма специјалистичких струковних студија које покривају наведене области, овај студијски програм се заснива на детаљном изучавању предмета који омогућују унапређење рада у привредним организацијама, банкама, органима локалне државне управе и јавним службама, кроз организационо - управљачке, маркетиншко - комерцијалне и менаџерско - управљачке аспекте менаџмента проверене и примењене у актуелној домаћој и светској пракси.

Програм ових студија у образовном смислу, настао је као резултат практичних потреба које се манифестују кроз недостатак стручњака који имају своје место у домаћој професионалној радној пракси, заснованој на знањима и вештинама које се траже у савременом управљању пословним процесима и развоју пословних активности, али и са знањима и вештинама које се односе на технологије производно/услужних процеса у дистрибуираним окружењима, информационо-комуникационе технологије, логистичке процесе, као и системе евалуације, постављања, одржавања и унапређења процеса рада.

Специјалистичке струковне студије инжењерског менаџмента засноване су на прилазима који су развијани и који се развијају у оквиру пројеката интердисциплинарне инжењерско-менаџерске структуре. Процеси рада представљају основу развоја програма унапређења конкурентности у областима које покривају студије.

Линк:
http://ftn.uns.ac.rs/n743545185/fakultet-tehnickih-nauka

Извод из конкурса за школску 2017/2018

Управљање пројектима

Управљање пројектима је модул на акредитованим специјалистичким академским студијама намењен свима онима који учествују у пројектима или желе да науче како се иницира, планира, реализује и управља пројектом.

Без обзира да ли је у питању ИТ или производна компанија, јавно предузеће или управа, све веће су потребе за знањима, алатима и техникама покретања и вођења пројеката. Знања пројектног менаџмента омогућавају лични развој и олакшавају даље напредовање на послу.

Доступност ЕУ и других интернционалних и националних фондова и вештине писања пројеката стварају услове за самостални рад или додатно ангажовање поред текућег посла. Такође значајне су могућност обједињавања различитих дисциплина и интегрисање савремених технологија и искустава у припреми, писању или реализацији пројектних активности.

ПОТРЕБА И УЛОГА ПРОЈЕКТНОГ МЕНАЏМЕНТА

Пројектно окружење постаје уобичајена форма пословања за већину предузећа и организација у савременом пословном свету. Због тога се све више траже искуства у погледу:

 • идентификације реалних потреба за променама,
 • препознавања адекватних програма и фондова који могу да обезбеде финансирање,
 • писања пројеката и попуњавања пројектне документације,
 • израде буџета пројеката,
 • успостављање система комуникације и ефективних тимова,
 • управљање ризицима на пројекту,
 • контрола и вођење пројекта...

Менаџер пројекта има задатак да, кроз ефективну комуникацију, организованост и рационалну процену ризика, омогући да се пројекти реализују у планираном времену, са планираним финансијским средствима и да остварују захтевани квалитет.

ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА МЕНАЏЕРА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

Настава се изводи према методологији: 30% теоријски део и 70% практични рад, вежбе и радионце... Обука је усмерена на стицање практично применљивих знања кроз приказивање примера, обуку за писање пројеката и аплицирање на конкретним пројектним обрасцима и актуелним ЕУ програмима.

Кандидати ће кроз наставу бити оспособљени да: препознају и примене различите методологије и стратегије за вођење пројеката, пронађу адекватне националне или ЕУ програме и фондове за финансирње пројеката, напишу пројекат, успоставе пројектни конзорцијум, оргнизују и воде пројекте тимове, примене напредне методе и алате пројектног менаџмента, унапреде личне вештине - лидерство, преговарање, правилно доношење одлука у пословном окружењу...

НАСТАВНИ ПЛАН

Специјалистичке академске студије Инжењерски менаџмент трају годину дана (2 семестра). Студијски програм обухвата 2 обавезна и 4 изборна предмета као и израду специјалистичког рада.

Студенти по завршетку специјалистичких студија стичу звање: Специјалиста инжењер менаџмента (модул:  управљање пројектима).
Настава се одржава углавном викендом.

Обавезни предмети:

 Назив предметаСем.Пред+ВежбеЕСПБ (60)
1 Ефективни менаџмент  1 3+3 8
2 Одабрана поглавља у примењеном менаџменту 1 3+3 8
3 Изборна позиција 1 1 2+2 6
4 Изборна позиција 2 1 2+2 6
5 Изборна позиција 3  2 4+4 10
Изборна позиција 4  2 4+4 15
7 Специјалистички рад 2 0+0 7

Текст КОНКУРСА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА, ШКОЛСКЕ 2024/25. ГОДИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE се налази на адреси: http://ftn.uns.ac.rs/n335654270/sas

Конкурсни рокови

Подношење докумената за вредновање и пријављивање кандидата на конкурс:
електронска пријава: од 16. 09. 2024. год. до 20. 09. 2024. год., у 13:00 часова
пријава на шалтерима студентске службе: 19. 09. 2024. год. и 20. 09. 2024. год., од 11:00 - 13:00 часова.
Објављивање резултата вредновања и прелиминарне ранг листе: 01.10.2024. год. до 20:00.
Објављивање коначних ранг листи: 03. 10. 2024. год. до 20:00 часова.
Упис примљених кандидата: 04.10.2024. год.

Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

Документа за пријављивање на конкурс:
1. Скениране дипломе или скенирана уверења о дипломирању свих претходно завршених студија,
2. Скенирани додаци дипломи или скенирана уверења о положеним испитима свих претходно завршених студија,
3. Стручна биографија,
4. За кандидате држављане Републике Србије - очитана лична карта (са чипом) или скенирана лична карта (без чипа); За кандидате који нису држављани Републике Србије - скениран извод из матичне књиге рођених и/или скенирана прва страна пасоша,
5. Скениран доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс,
6. Скениран доказ о уплати трошкова вредновања студијског програма,
7. Скенирани наставни планови и програми претходно завршених студија

Документа за упис:
1. Оверене фотокопије диплома или оригинал уверења о дипломирању свих претходно завршених студија
2. Оверене фотокопије додатака дипломи или оригинал уверења о положеним испитима претходно завршених студија ,
3. За кандидате држављане Републике Србије - очитана лична карта (са чипом) или фотокопија личне карте (без чипа);
4. (За кандидате који нису држављани Републике Србије - извод из матичне књиге рођених (оригинал) и/или фотокопија прве стране пасоша),
5. Оверени наставни планови и програми свих претходно завршених студија,
6. Две фотографије формата 4.5 х 3.5 cm,
7. Доказ о уплати трошкова уписа,
8. Доказ о уплати трошкова самофинансирања,

Новчане накнаде

Број рачуна Факултета техничких наука 840-1710666-12
Позив на број за трошкове пријаве на конкурс и организовања пријемног испита 97 0606111257
Позив на број за трошкове вредновања 97 03-06111355
Позив на број за трошкове уписа, школарине и диференцијалних предмета биће објављен на веб-сервису за пријем
кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs

Трошкови за држављане Републике Србије

Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита за кандидате држављане Републике Србије (ако се уплата врши на територији Републике Србије): 6.000,00 дин.,
(Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита за кандидате држављане Републике Србије (ако се уплата врши у иностранству): 60,00 евра)
Трошкови вредновања студијског програма за студенте који долазе са других факултета (ако се уплата врши на територији Републике Србије): 10.000,00 дин.,
Трошкови уписа за кандидате држављане Републике Србије: 7.500,00 дин.,

Након свих положених испита пријављује се специјалистички рад
Трошкови поступка пријаве и одбране специјалистичког рада за кандидате држављане Републике Србије: 75.000,00 дин,
Кандидат може уплатити школарину у целости или на две рате. Прва рата се уплаћује приликом уписа године и износи 50% од укупне цене школарине.

Трошкови за стране држављане

 • Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита за кандидате стране држављане
 •  (настава на српском језику): 200,00 евра,
 • Трошкови вредновања студијског програма за студенте који долазе са других факултета (ако се уплата врши у иностранству): 100,00 евра,
 • Трошкови уписа за кандидате стране држављане (настава на српском језику): 230,00 евра,

Након свих положених испита пријављује се специјалистички рад
Трошкови поступка пријаве и одбране специјалистичког рада за кандидате стране држављане (настава на српском језику): 800,00 евра,
Кандидат може уплатити школарину у целости или на две рате. Прва рата се уплаћује приликом уписа године и износи 50% од укупне цене школарине

Руководилац студијског програма:

проф. др Слободан Морача
e‐mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
тел: +021 485 2188
моб. тел: 064 15 68 440

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ –  МБА

Студијски програм специјалистичких струковних студија ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – МБА (у даљем тексту: МБА студија) представља наставак студијског програма основних академских или основних струковних студија за област Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Студије су настале као резултат истраживања стања и потреба околине у којој Факултет техничких наука врши своју мисију већ више од 50 година. У резултату истраживања установљена је потреба за посебним профилом стручњака у области менаџмента који ће попунити празнину средњег и вишег слоја менаџмента у предузећима. На основама међународне сарадње са институцијама које ову врсту студија успешно изводе више деценија, прве МБА студије организоване су на Факултету техничких наука 2003. године.

МБА студије у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе које се манифестују кроз недостатак стручњака који имају своје место у професионалном окружењу заснованом на знањима и вештинама које се траже у савременом управљању пословним процесима и развоју пословних активности, али и са знањима и вештинама које се односе на технологије производно/услужних процеса, информационо-комуникационе технологије, логистичке процесе, као и системе евалуације, постављања, одржавања и унапређења процеса рада. Конкретно, овај програм треба да омогући студентима да у оквиру изборних предмета додатно продубе своја знања која се базирају на разумевању основних принципа из различитих области менаџмента, овладају допунским стручним знањима за реализацију савремених сложених пројектних задатака, стекну способност интеграције знања које у сваком конкретном случају треба применити и да током реализације овог студијског програма буду уведени у истраживачки рад.

Студијски програм МБА студија заснива се на детаљном изучавању предмета који омогућују унапређење рада у привредним организацијама, банкама, органима локалне државне управе и јавним службама, кроз организационо-управљачке, маркетиншко- комерцијалне и менаџерско-управљачке аспекте менаџмента, проверене и примењене у актуелној домаћој и светској пракси. МБА студије засноване су на прилазима који су развијани и који се развијају у оквиру пројеката интердисциплинарне инжењерско-менаџерске структуре. Процеси рада представљају основу развоја програма унапређења конкурентности у областима које покривају студије.

 1. Смер: Лидерство и управљање пројектима   
 2. Смер: Предузетна интелигенција и управљање пројектима   
 3. Смер: ЕУ интеграције   
 4. Смер: Менаџмент људских ресурса   
 5. Смер: Електронско пословање   
 6. Смер: Инвестициони менаџмент   
 7. Смер: Контролинг  
 8. Смер: Интерна ревизија  

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Специјалистичке академске студије на студијским  програмима Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер индустријског инжењерства, односно инжењерског менаџмента.

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области Индустријско инжењерство. То, поред осталог укључује и даљи развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања из области које проучава.

Линк:
http://ftn.uns.ac.rs/1927240344/fakultet-tehnickih-nauka